Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu (KMP Sosnowiec) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23.09.2020 roku częściowo nie spełniają standardu WCAG 2.1,
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018 roku nie spełniają wymogów dostępności,
  4. treści powstałe po 23.09.2018 roku częściowo nie spełniają wymogów dostępności.  

  5. Na podstawie Art 7 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Artpkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. KMP w Sosnowcu zapewnia taką możliwość na przyjętych ogólnie zasadach, o których mowa w dziale dotyczącym dostępności komunikacyjnej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Cypel-Dąbrowska, adres poczty elektronicznej rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 212 38 lub 798 030 203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Cypel-Dąbrowska Rzecznik Prasowy KMP w Sosnowcu
adres mail: rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
numer telefonu: 47 85 212 38 lub 798 030 203

Niezgodności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) Brak możliwości zapewnienia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W zakresie komunikacji przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu istnieje taka możliwość. Usługa ta jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

b) Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, (brak narzędzi ( w/w urządzeń))

Z uwagi na powyższe przyjęto rozwiązania zapewniające częściowo dostęp alternatywny (zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby oraz zastosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie niezbędnym dla tych osób). Informacja o rodzaju dostępu alternatywnego dla poszczególnych grup osób ze szczególnymi potrzebami zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, ulica Janowskiego 16

Tablica informacyjna z nazwą instytucji znajduje się na frontowej ścianie nieruchomości.

Do budynku dla interesantów dostępne jest jedno wejście od strony ulicy Janowskiego nad wejściem podświetlony napis POLICJA.

Drzwi wejściowe, zadaszone otwierają się na zewnątrz budynku.

Wejście do punktu obsługi interesantów znajduje się na parterze, na wysokości gruntu, bez progów czy stopni.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego brak możliwości samodzielnego dostępu na poziom parteru i pięter z uwagi na ograniczenie dostępu. Wejście na teren Komendy Miejskiej Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.

Na poziomie parteru tuż przy punkcie obsługi interesantów znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, tablice informacyjne wewnątrz budynku wykonano przy użyciu oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Budynek: Komisariat Policji I w Sosnowcu, ulica Piłsudskiego 32

Do budynku prowadzi 1 wejście bezpośrednio od ulicy Piłsudskiego.
Wejście do budynku z poziomu chodnika.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście na teren Komisariatu Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze obok wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek: Komisariat Policji II w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 1

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony frontowej i bocznej ulicy Żeromskiego.
Budynek mający charakter zabytkowy znajduje się w kompleksie obiektów przemysłowych po byłych zakładach włókienniczych Politex.
Wjazd na teren oznaczony jest niebieską tabliczką z napisem Policja.
Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście na teren Komisariatu Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego z uwagi na barierę pionową w strefie wejścia - schody brak możliwości samodzielnego wejścia na parter.
Brak toalet dla osób z dysfunkcją ruchową.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na podłoże parkingu (płyty żebrowane).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Budynek: Komisariat Policji III w Sosnowcu przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99

Do budynku prowadzi 1 wejście od Alei Wolności.
Drzwi wejściowe zadaszone otwierają się na zewnątrz.
Wejście na wysoki parter po kilku schodach.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście na teren Komisariatu Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób na korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Budynek: Komisariat Policji IV w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 34

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Wojska Polskiego
Drzwi wejściowe zadaszone otwierają się na zewnątrz.
Wejście na wysoki parter po kilku schodach - brak pochylni.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście na teren Komisariatu Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Budynek: Komisariat Policji V w Sosnowcu przy ulicy Kościuszkowców 47

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kościuszkowców.
Do drzwi prowadzą schody, na barierce przy schodach zamontowany przycisk dzwonkowy, sygnalizujący przybycie interesanta
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście na teren Komisariatu Policji odbywa się zawsze w asyście policjanta lub pracownika Policji, który odbiera interesantów z poczekalni i odprowadza do wyznaczonego miejsca spotkania.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego dostęp niemożliwy z powodu bardzo wąskich ciągów komunikacyjnych.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z uwagi na podłoże żwirowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami z ograniczonym dostępem) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Powrót na górę strony