Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63). Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU
 
INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. Skargi i wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.
 
WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Za datę, od której liczy się ustawowe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Ponadto informujemy o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego, z którego wynika, że:
§ 1. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU
Obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu przyjmuje:
- Komendant Miejski Policji w Sosnowcu i jego Zastępca w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 18:00 ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
Ponadto w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  skargi przyjmują wyznaczeni przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu lub  jego Zastępcę funkcjonariusze
W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy uprzednio wyrazić w formie:
- telefonicznej tel. 478521212
- pisemnej na adres komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
W KWP w Katowicach funkcjonuje numer telefonu przeznaczony do kontaktów z Policją: „Telefon Zaufania” spełniający jednocześnie rolę tzw. infolinii skargowej, służący do przyjmowania informacji – w tym również anonimowych – dotyczących nieprawidłowości w działaniu Policji, jak również udzielania informacji dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Telefon Zaufania jest połączeniem o charakterze płatnym i funkcjonującym w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem „032-200-15-60” (w poniedziałek w godzinach 7:30 – 20:00). Telefon Zaufania obsługiwany jest przez funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Sosnowcu (KMP). Komendant wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.
 

Powrót na górę strony