Wiadomości

„Ludzie ludziom… – budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Parkrun – Park Miejski, przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu realizuje projekt partnerski pn. „Ludzie ludziom… - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie.

Celem tego projektu przede wszystkim jest propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy i mowie nienawiści, podnoszenie świadomości młodzieży i osób dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz braku tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych oraz młodzieży (klas VII Szkół Podstawowych i klas I-II Szkół Ponadpodstawowych). Składa się z dziewięciu działań, które będą realizowane w okresie marca – października 2023 r. na terenie miasta Sosnowca.
Reagujemy na przemoc i nie zgadzamy się na nią.
Reagujmy wszyscy!
Udział Placówek Oświatowych jest bezpłatny. Przystąpienie do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zaangażowanie młodzieży przy realizacji działań programu.

Terminy wydarzeń: 
01.02-02.06.2023 r. (etap I) 
Konkurs filmowy „Przemoc widziana oczami młodzieży”

01.03-30.04.2023 r. (etap II)
Placówki Oświatowe w Sosnowcu

01.03-31.03.2023 r. (etap III)
Urząd Miejski w Sosnowcu

13.03-21.04.2023 r. (etap IV)
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

11.04-31.05.2023 r. (etap V)
Teatr Zagłębia / Placówki Oświatowe

01.04-15.06.2023 r. (etap VI i VII)
Park Miejski im. Jacka Kuronia

01.04-28.04.2023 r. (etap VIII)
Stadion Zimowy w Sosnowcu

01.04-01.06.2023 r. (etap IX)
Miasto Sosnowiec - Centrum

15.05-10.06.2023 r. (etap X) 
Zwiedzanie miejsc pamięci - KL Auschwitz, KL Birkenau

01.09-31.10.2023 r. (etap XI)
Teatr Zagłębia 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „Przemoc widziana oczami młodzieży” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego pn. „Przemoc widziana oczami młodzieży” na spot filmowy obrazujący zjawisko przemocy, hejtu i tzw. „mowy nienawiści” wśród młodzieży, zwany dalej „konkursem”, który stanowi element realizowanego programu pn. „Ludzie ludziom…. – budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie.”
2. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu zwani dalej „Organizatorem”
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania.
4. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat przemocy domowej, agresji rówieśniczej, hejtu oraz braku tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Spot filmowy zwany dalej „Utworem” przygotowany jest przez zespół, w skład, którego mogą wchodzić osoby objęte programem profilaktycznym pt. „Ludzie ludziom...” Dodatkowo zespól musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu.
3. Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby.
4. Uczestnik podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu do uzyskania upoważnień opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Uczestnik, w zakresie w jakim nie nabył stosownych uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowane upoważnienia lub zgody.
III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
1. W Konkursie będą oceniane Utwory.
2. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden Utwór.
3. Czas trwania Utworu nie może przekroczyć 1 minuty. Utwory trwające powyżej 1 minuty nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
4. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu telefonicznego, telefonu komórkowego itp. i zapisany na pendrive.
5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążą Uczestnika Konkursu.
6. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążą Uczestnika Konkursu.
7. Płyta z Utworem musi być opisana według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
8. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
9. Utwory nagrodzone w konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach internetowych.
11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
12. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na Konkurs.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: a. Dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale III Regulaminu; b. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.
2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
3. Nadesłane lub przekazane Utwory wraz z prawidłową dokumentacją (Karta zgłoszeniowa i Oświadczenie) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Utwór należy złożyć osobiści w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, piętro II, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres z dopiskiem Konkurs filmowy „Przemoc widziana oczami młodzieży.”
5. Termin składania Utworów upływa z dniem 31 maja 2023 r (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu na biuro podawcze MOPS w Sosnowcu).
6. Koszty przesyłki ponosi Uczestnik Konkursu.
V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE. 
1. Uczestnik zgłaszający Utwór do Konkursu oświadcza, że: a. ma pełne prawo do rozporządzenia Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
2. osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikacje swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w internecie.
3. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego osoby małoletniej.
4. Uczestnik oświadcza, że Utwór nie brał udziału w innych konkursach.
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem na wszystkich polach eksploatacji.
VI. JURY KONKURSU I KRYTERIUM OCENY.
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
2. Każdy Utwór zgłoszony do konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
3. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. Członkowie Jury konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu; 
b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utwór; 
c) wartość merytoryczną Utworu;
d) wartość artystyczną Utworu;
e) wartość techniczną Utworu. 
6. Jury Konkursu dokona oceny Utworu oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 1 czerwca 2023 r.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego podsumowania programu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.
8. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody tj. I, II i III miejsce (bony podarunkowe na zakup sprzętu elektronicznego lub AGD).
9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznanych nagród/wyróżnień.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie ich imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. Poz.1182). 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Szczegółowe informację o Konkursie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu oraz w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Utworów w całości lub fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzję w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienie Konkursu i niewyłonienie Laureatów.
5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
7. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie przez Uczestnika wraz z minimum jednym członkiem zespołu, nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W przypadku nieodebrania osobistego nagród/wyróżnień przechodzi ona/ono na kolejnego uczestnika wskazanego przez jury konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

I. Skład zespołu w liczbie………osób

 

II. Dane:

Imię i nazwisko opiekuna zespołu…………………………………………………..

telefon kontaktowy do opiekuna zespołu………………………………………………………

adres e-mailowy opiekuna zespołu………………………………………………….…………

 

Imiona i nazwiska członków zespołu:

1. ……………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu i Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i akceptuje jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu – które są niezbędne do wywiązania się z Regulaminu Konkursu.

 

2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do zgłoszenia go do konkursu filmowego pn. „Przemoc widziana oczami młodzieży” oraz że zgłoszony przez zemnie Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełna odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszonym Utworem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie utworu, jak i naruszenia nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.

 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na spot filmowy promujący przeciwdziałanie przemocy, agresji i tzw. „mowy nienawiści” pn.” Przemoc widziana oczami młodzieży” - w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników konkursu, udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

 

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU

 

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.facebook.com/LudzieLudziomMOPS/

Powrót na górę strony