RODO, DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 roku, poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1.Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Sosnowcu:

adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu zapewnia p.o. inspektor ochrony danych osobowych KMP:

  • sierż.szt. Piotr Gajos
  • adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec,
  • e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Osobą zastępującą sierż.szt.Piotra Gajosa jest:

  • kom. Aneta Andrzejewska
  • adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec,

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

W KMP w Sosnowcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony