RODO, DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, stroku 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Sosnowcu:
  • adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec,
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu sprawuje p.o. inspektor ochrony danych osobowych KMP:
  • sierż.szt.Piotr Gajos
  • adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec,
  • e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
  • telefon 47 85 212 16
  • Osobą zastępującą sierż.szt. Piotr Gajos jest:
  • kom. Aneta Andrzejewska
  • adres: ulica Janowskiego 16, 41-200 Sosnowiec
 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

  W KMP w Sosnowcu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  ​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

  Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,

   zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Sosnowcu.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
Powrót na górę strony