Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Paragraf 9 rozporządzenia umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać na terenie Sosnowca należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Dyżurnego KMP w Sosnowcu.

W przypadku chęci uzyskania ustnej informacji ich udzielanie przez Dyżurnego KMP w Sosnowcu oraz Dyżurnych Komisariatów Policji I-V w Sosnowcu odbywa się całodobowo, natomiast w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia złożenie wniosku o jego wydanie lub jego odebranie możliwe jest w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 u Dyżurnego KMP w Sosnowcu lub Dyżurnego każdego z sosnowieckich komisariatów w godzinach 7.30-15.30

UWAGA !!!

W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców.

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są:

przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - w Wydziale Ruchu Drogowego KWP Katowice

przez Komendantów Miejskich / Powiatowych Policji woj. śląskiego

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – tekst jednolity) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku. Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 – tekst jednolity ze zm).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie “Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II pkt 21 wynosi 17 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w KMP w Sosnowcu można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego w:

Kasie Urzędu Miasta w Sosnowcu,

lub na rachunek organu podatkowego, tj:

Urząd Miasta w Sosnowcu

ul. Zwycięstwa 20

PKO BP SA rachunek nr: 68 1020 2313 0000 3402 0579 4997

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej ( w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 2 – potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod nr 32 / 2961 290. Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się u Oficera Dyżurnego KMP w Sosnowcu w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 –15.00.

Odbiór - przez osobę zainteresowaną - zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawanego w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu następuje w dyżurce za okazaniem dowodu osobistego w dniach i godzinach j.w..

Analogicznie wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej ( w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w Komisariatach Policji I-V w Sosnowcu w godzinach 8.00-15.00. Odbiór wydanych zaświadczeń odbywa się wówczas również w Komisariatach Policji  I-V w Sosnowcu w godzinach j.w.. 

U W A G A :

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu należnej opłaty skarbowej “za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.

Informację o popełnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego i liczbie posiadanych punktów można uzyskać również z CEPiK logując się za pomocą profilu zaufanego na stronie https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktowkarnych-za-mandaty

 

Powrót na górę strony